Total: 0

Guvernørens månedsbrev

Her er link til Distriktets hjemmeside og Guvenørens månedsbrev. 17.01.2014.

 

 

 

 

Distriktguvernør 2014 til 2015

 

Knut Kvalvågnes er 66 år, gift og har to voksne barn. Av utdanning er han cand. real. i marin zoologi. Hans CV viser han har et stort antall kurs innen forskjellige fagfelt og en allsidig yrkeskarriere fra både inn- og utland. Fram til 1.7.2010 var han miljøvernleder i Fræna kommune. Han har utgitt en rekke faglige publikasjoner og er romanforfatter. Hans språklige kompetanse er god og han behersker engelsk flytende. Knut har vært medlem av Fræna Rotaryklubb fra 1989, med et avbrekk på 2 år, og president i klubben i Rotaryåret 1995 - 1996.

 

Følg link til Fræna Rotaryklubb. 20.01.2014

 

 

Water survival box

Utdrag av mail fra Distriktsguvernøren.

Rotaryvenner. Som dere kjenner til, har Rotary i Storbritannia engasjert seg sterkt i internasjonalt hjelpearbeid. Helt spesielt er de Rotaryklubbene som står bak «World Water Works LTM» som arbeider med distribusjon av Water Survival boxes, dvs enkle små renseanlegg for vann, som sendes raskt ut til katastrofeområder over hele verden..

De samarbeider med mange internasjonale hjelpeorganisasjoner og samarbeider tett med OXFAM ( International en paraplyorganisasjon (med utspring i Oxford University) for humanitære hjelpeorganisasjoner, opprinnelig med mål om å bekjempe sult og fattigdom.  Oxfam er aktive i alle verdensdeler og kjemper for en mer rettferdig handel  og en mer rettferdig forvaltning av naturressursene i verden. De har et stort nettverk gjennom de mange frivillige organisasjonene, så som Rotary International.

 Rotary i Storbritannia samarbeider med en rekke humanitære organisasjoner verden over og som er der når noe skjer.  

Distriktsguvernøren 07.05.2014

 

 

Handicamp Norway 2014

Her er litt av innholdet i en mail fra Distriktsguvernøren om Handicamp.

Rotaryvenner

I samarbeid med Inner Wheel og Roataract arrangerer Rotary i Norge, NORFO,  nok en gang Handicamp på Haraldvangen leirsted ved Hurdalssjøen. Handicamp er en internasjonal sommerleir for funksjonshemmede og deres ledsagere. Gjennom mange år har Handicamp tilbudt funksjonshemmede ungdom fra hele verden noen fantastiske dager på det tradisjonsrike Haraldvangen leirskole.  

Alle som har vært til stede på Handicamp sier at møtet med disse ungdommene, har gitt dem verdifulle minner.  Den 26. juni inviteres alle rotarianere og Inner Wheelere til å besøke leiren og få et innblikk i de aktivitetene som foregår. 

I dag yter hver klubb kr 50,- per medlem som bidrag til Handicamp. Dette beløpet betales inn sammen med klubbkontingenten til distriktet, som så overfører disse midlene til NORFO som står ansvarlig for gjennomføringen. Til tross for en betydelig dugnadsinnsats og sponsorinntekter, har det i de seinere årene dukket opp spørsmål om finansieringen av Handicamp er tilstrekkelig trygg i årene som kommer, dersom ikke klubbenes bidrag økes. Foreløpig foreligger det ingen konkete forslag om å øke klubbenes bidrag.   Les mer om Handicamp på: http://www.rotary.no/innhold/247/handicamp-norway  07.05.2014

 

Nyttårshilsen fra Distriktsguvernøren

Kjære Rotaryvenner!

Jeg viser til vedlagte nytt års hilsen og takker for samarbeidet i første halvdel av Rotaryåret 2013-2014. Jeg vil også ønske hver og en av dere et riktig godt nytt år for dere personlig, for deres familie og slekt og for alle deres venner. Sammen håper vi på et mer fredelig år enn det vi har lagt bak oss og at interessemotsetninger og konflikter oftere kan løses gjennom megling og forhandlinger og ikke føre til bruk av makt, våpen og terrorhandlinger. Som rotarianere, ønsker vi også at Rotary International skal bli sterkere , slik at vi lykkes bedre med vår felles innsats innenfor de seks fokusområdene. Jeg har fått et spørsmål om Rotary Convention i Sydney er åpen for alle rotarianere. Jeg har også fått spørsmål om den lille pamfletten som noen av dere fikk i konvolutten med julehilsen, er tilgjengelig for salg. Mitt svar er: Selvfølgelig er Rotary Convention åpen før alle Rotarianere. Det å delta på en International Rotary Convention er en opplevelse for livet. Påmelding før 15. januar gir en gunstig pris.


Når det gjelder den lille pamfletten jeg la ved i min julehilsen, er den dessverre ikke lenger tilgjengelig. Rotary i  Norge, NORFO arbeider imidlertid med nytt informasjonsmateriell som er til salgs. Her finnerdu et heftet Fakta om Rotary. 

Jeg håper at vi sammen kan legge inn en ekstra innsats for disse tre områdene: 1.       Ungdomstjenesten. Dette gjelder både den ettårige ungdomsutvekslingen, Rotary International Summer Camps, RYLA, Ungt entreprenørskap og spredning av kunnskapen om Georgia Stipendiet. For mer informasjon; Se i håndbøkene for distriktet og for Rotary i Norge! Jeg håper også at mange rotarianere slutter opp om de ulike prosjektene som skal sikre at alle barn, jenter og gutter, skal få innfridd sine rettigheter til skolegang! 2.       The Rotary Foundation. Ordningen med tildeling av Grants stopper snart opp, dersom vi ikke blir flinkere til å bidra med innbetalinger, enten gjennom personlige månedlige trekk med skattereduksjon, eller med direkte innbetalinger. 3.       Medlemsutvikling. Uten nye medlemmer stopper arbeidet i klubbene opp og klubbene avvikles. Her må samtlige rotarianere se sitt ansvar for å bidra til en positiv medlemsutvikling!

 Vennlig hilsen Roy Heine Olsen.  02.01.2014

 

 

Summercamp 2014

Fra John Stennes har jeg i dag mottatt vedlagte oppfordring. Jeg støtter den oppfordringen 100% og gjør dette på denne måten!:
I fjor hadde vi mange fra vårt distrikt nesten halvparten av deltakerne fra Norge og det er ingen grunn til at det skal være færre i år. Informasjon om sommerleirene for 2014 er lagt ut på www.rotary.no med følgende linker: Informasjon om programmet og kontakter i distriktene. Liste over de forskjellige sommerleirene som vil bli holdt oppdatert med nye tilbud fortløpende. Det er lagt inn link til invitasjoner og her vil man finne all informasjon om sommerleiren. Det må gjøres en innsats i klubbene, for å finne ungdom som ønsker å delta på årets sommerleirer, på skolene og ikke minst informere egne barn og barnebarn. Fra vårt distrikt deltok 11 ungdommer i fjor og vi bør ha som målsetting å sende ut minst like mange i år. Dette er et fantastisk tilbud for ungdom der de møter og blir kjent med ungdom fra andre land. Jeg ber om at komite for ungdomsutveksling rundt i klubbene tar tak i dette med markedsføring blant ungdom i aldersgruppen 15 - 24 år. Vær klar over at det er ulike aldersgrenser for de forskjellige sommerleirene. Rotaryhilsen John Stennes Leder sommerleirer  Mobil 908 21 593 Mail john@stennes.net 01.02,2014

 

 

Medlemsutvikling i 2014

Det er viktig at vi alle satser for fullt på medlemsutvikling i Rotaryklubben i 2014! Dette er et så viktig arbeid for å befeste Rotary i de ulike lokalsamfunnene våre! Uten nye medlemmer, vil Rotary klubben ikke kunne overleve!

Vi må stimulere til drøfting internt i klubben hva medlemmene vil med Rotaryklubben sin og med klubbens eget medlemskap i Rotary International! Vi må ikke glemme at den enkelte Rotaryklubb er en viktig brikke i en stor og betydningsfull serviceorganisasjon!

Rekruttering til Rotary henger sammen med det omdømmet den enkelte klubben gjør seg fortjent til. Husk Rotary er hva Rotary gjør. Ungdomstjenesten og ulike Rotary prosjekter både lokalt og internasjonalt, er viktig for Rotarys omdømme. Samarbeid flere naboklubber mellom, gjør det lettere å gjennomføre gode Rotary prosjekter og øker effekten av dem.  Husk at de som nettopp er blitt pensjonister ofte er de som har best kunnskap om variasjonen i det lokale næringslivet og som har best kunnskap om hva  Rotary er og hva Rotary gjør. De har ofte de største kontaktflaten og er de som bør gå i spissen for rekruttering. Noen klubber har innført en premiering til de medlemmer som er flinkest til å invitere med seg potensielle nye medlemmer til møtene i Rotaryklubben!  

 Kameratskapskomiteen har en viktig oppgave i å sørge for at alle medlemmene er godt kjent med hverandre, Mange klubber lager egne små foldere der det enkelte medlem presenteres med bilde yrke og litt personlige opplysninger. Det er viktig at er viktig at klubben legger opp til at medlemmene får tid og anledning til å utvikle kameratskapet i klubben. Kameratskapet er ”limet” som holder klubben sammen. I mange klubber er det praksis at medlemmene møtes en halv time før møtet til en kopp kaffe og en prat. Andre klubber legger opp til at man tar et enkelt måltid sammen etter klubb møtet. Dette er viktig for at medlemmene skal bli bedre kjent. Det er i de klubbene som er mest aktive i ulike Rotary aktiviteter som har lettest for å holde på og øke medlemsmassen sin.

Her har vi et godt hjelpemiddel for medlemsutvikling. Bruk dette i din kontakt med klubbene!

Så  vil jeg takke dere for den innsatsen dere har lagt ned for Rotary i dette Rotary halvåret! Nå  er det viktig å lade batteriene til en ny dyst for en positiv utvikling av Rotary i Rotary distrikt 2305!

 

God jul og Godt nytt År til samtlige! Roy Heine Olsen/Distriktsguvernør. 19.12.2013

 

 

 

Distriktsguvernørens julehilsen

Jeg passer på å ønske hver og en av dere en Fredelig Juletid og et Riktig Godt nytt År! Vennlig hilsen. Roy Heine Olsen. Distriktsguvernør.10.12.2013

 

 

Effektiv hjelp til våre medmennesker i de katastroferammede områdene på Filippinene.

Nå nærmer jula seg og vi ønsker alle å få overført de mange flotte bidragene før jul fra rotarianere i Distrikt 2305 til ”End Polio Now” aksjonen og til den hjelpen rotarianere i distriktet har bidratt med som hjelp til katastrofeofrene på Filippinene.  Her vet jeg at mange Rotaryklubber og enkeltrotarianere allerede har gjort en fantastisk innsats. Dette gleder virkelig oss i ledergruppa for Rotarydistrikt 2305. Vi har fått meldinger om at mange klubber har hatt interne utlodninger, auksjoner både av rakfisk, elgstek, honning, selvplukket bær og reinsdyrestek! Oppfinnsomheten har vært enorm og fra flere klubber får jeg meldinger om at disse Rotarykveldene har vært blant årets mest humørfylte og engasjerende. Det er utrolig hvilken pris en butt rakfisk har kommet opp i ved noen av disse klubb auksjonene! Roy Heine Olsen/Distriktsguvernør. 28.11.2013

Se sak på distriktets hjemmeside.

 

 

Good news agency

De fleste av oss trenger av og til noen positive nyheter blant alt det vonde og leie som vi ellers leser om i avisene og som vi ser og hører på nyhetene. Her har en gruppe redaktører og journalister satt sammen noen av de mer positive nyhetene. Se selv om dette er noe dere vil bringe med dere inn i Rotary klubbene!I Texas besøkte jeg Rotaryklubber der medlemmene fikk æren av å donere USD 10, for hver positiv nyhet de tok med seg til Rotarymøtene og delte med sine venner.  Gjennom  året ble det faktisk en del penger klubben kunne donere til et godt formål ut av dette.  Er dette en ide å dele? Positive nyheter gir energi! Kan positive nyheter i tillegg presenteres med engasjement og positivt humør, gir det dobbel energi. Roy Heine Olsen/Distriktsguvernør. 28.11.2013

 Se brevet her.

 

 

Nytt om kommunikasjon innen Rotary i Norge‏

Mange av dere har allerede hørt og lest at Norsk Rotary Forum, NORFO, arbeider med en ny plattform for hjemmesider. Dette arbeidet skal føre til en mer ensartet profilering av Rotary klubber i Norge. Mange av dere har allerede oppdaget at hjemmesiden for Rotary International er lagt om i høst og at denne har fått et langt mer profesjonelt preg enn tidligere. Tanken er at dette arbeidet skal videreføres gjennom Rotary i de ulike land i verden, gjennom distrikter og gjennom de ulike Rotaryklubber i de enkelte land.

Denne helga er de norske distriktsguvernører, sekretærer i distriktene, kommunikasjonsansvarlige i distriktene og ansvarlige for distriktenes hjemmesider  invitert til et felles orienterings-/opplæringsmøte på Gardermoen for å bli orientert om det arbeidet som nå pågår i regi av NORFO og kommunikasjonskomiteen i NORFO.

Det er viktig at alle ansvarlige for klubbenes hjemmesider er informert om at at det nå  foregår et slikt arbeid for å etablere en felles plattform for alle distrikters og klubbers hjemmesider. Tanken er at alle distrikter og klubber skal ta i bruk nye hjemmesider fra og med 01 07 2014. Roy Heine Olsen, Distriktsguvernør. 27.11.2013

 

 

Help win Airline Miles for Rotary!‏ 

Rotaryvenner.  Jeg oppfordrer alle rotarianere i Rotary distrikt 2305 til å støtte opp om denne aksjonen. Dette koster ikke den enkelte noen ting, men hjelper Rotary til  å redusere flypriser for Rotarys hjelpearbeidere som skal ut for å gjøre viktig Rotary arbeid! Tidligere president i  Rotary International, som nå leder Rotarys arbeid med å skaffe rent og sikkert vann til alle som trenger det, står som avsender av denne oppfordringen. Vennlig hilsen Roy Heine Olsen/Distriktsguvernør 2013 – 2014.

Slik gjør du det. All you have to do is go to Charity Miles and vote for Rotary International.  You can vote every day until December 25th.  Rotary is neck and neck with the Shriners - your vote may just make the difference! 11.12.2013