Yrkes kodeks for Rotarianere

Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at:

Jeg ser mitt yrke som en mulighet til å gagne andre

Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet

Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes etiske standard

Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelser med

Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi

Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker

Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet

Jeg verken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng.